Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”
I Postanowienia ogólne
1. Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną.
2. Siedziba przedszkola znajduje się przy ulicy Majolikowej 29 w Warszawie Białołęka Tarchomin.
3. Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne jest Agnieszka Tkaczyk zamieszkała w Warszawie Białołęka Tarchomin, ul. Mehoffera 56.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Niepubliczne
AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
03-125 Warszawa, ul. Majolikowa 29
6. Przedszkole działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz.425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
• niniejszego Statutu;.
 
II Cele i zadania przedszkola:
 
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
• sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
• współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz przygotowanie ich do nauki szkolnej.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
• uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,
• umacnianie wiary we własne siły,
• poznawanie i rozumienie siebie i świata,
• rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej,
• nabywanie umiejętności poprzez działanie,
• odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
• budowanie systemu wartości.
3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dzieci, możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności:
• zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem,
• zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
III Organy przedszkola
 
1. Organ prowadzący – Właściciel przedszkola.
2. Dyrektor Przedszkola.
 
IV Zadania i kompetencje organów przedszkola poszczególnych
 
1. Zadaniem Organu prowadzącego jest:
• organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi przedszkola,
• dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
• reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
• zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.,
• prowadzenie dokumentacji biurowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• zawieranie umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci,
• zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektem do niej należącym,
• ustalanie wysokości wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki ( czesne i wyżywienie ), podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia lub skreślenia dziecka z listy.
2. Zadaniem Dyrektora Przedszkola jest:
• sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
• koordynowanie opieki nad dziećmi zapisanymi do przedszkola,
• współpraca z rodzicami,
• opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych– roczny plan pracy, organizację pracy,
• prowadzenie hospitacji,
• nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych,
• reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Właściciela przedszkola,
• opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) nauczycieli.
 
V Organizacja przedszkola
 
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyłączeniem dni świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „Dni Dyrektorskich”, zawartych w Arkuszu Organizacji Przedszkola.
2. W okresie między świątecznym przedszkole organizuje dyżur jeśli frekwencja wyniesie co najmniej pięcioro dzieci. W przeciwnym razie przedszkole będzie nieczynne. Deklaracja obecności dziecka podczas dyżuru zobowiązuje do pokrycia kosztów dziennej stawki żywieniowej.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.
4. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
5. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
• 2 sale zajęć,
• osobne łazienki dla dzieci i personelu,
• zaplecze kuchenne.
 6. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego.
7. Przedszkole zapewnia 4posiłki dziennie: śniadanie, obiad, I podwieczorek oraz II podwieczorek.
8. Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne.
9. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych.
10. Opłata za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
11. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest „z góry”, do 5-go dnia każdego miesiąca.
 
VI Wychowankowie przedszkola
 
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
• właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
• szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,
• życzliwego i podmiotowego traktowania,
• ochrony przez wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
• poszanowania jego godności osobistej,
• poszanowania własności,
• opieki i ochrony,
• partnerskiej rozmowy na każdy temat,
• akceptacji swojej osoby.
2. Dziecko może być skreślone z listy uczestników przedszkola w przypadku, gdy:
• zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej,
• opiekunowie nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 5 – go dnia miesiąca.
 
VII Nauczyciele
 
1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
• planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem,
• wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,
• rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka,
• prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb dziecka,
• stosowanie nowoczesnych metod nauczania,
• odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem,
• współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
• planowanie własnego rozwoju zawodowego,
• dbałość o warsztat pracy oraz estetykę pomieszczeń,
• prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• realizacja zaleceń organu prowadzącego,
• współdziałanie z rodzicami,
• inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym.
2. Nauczyciel ma prawo do rozwoju, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego.
3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
• poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
• ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
• włączenia ich w działalność przedszkola.
4. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.
 
VIII Rodzice
 
1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:
• przestrzeganie niniejszego Statutu,
• przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola (lub upoważnienie osób trzecich ) w ustalonych godzinach,
• terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
• informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
3. Rodzice mają prawo do:
• wglądu w roczne plany pracy przedszkola,
• wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola,
• spotkań z pracownikami przedszkola w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i dydaktyczne.
4. Z chwilą odebrania dziecka z sali przedszkolnej bądź z ogrodu rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 
IX Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola
 
1. Kwalifikacje dzieci odbywają się każdego roku, w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.
2. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.
3. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” i zawarcie umowy.
4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.
5. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola, gdy:
• rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc pobytu dziecka w Przedszkolu,
• dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków,
• nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicem (opiekunem) w kwestii rozwiązania problemów wychowawczych.
6. Ostateczną decyzję o przyjęciu Dziecka do przedszkola podejmuje Organ Prowadzący i Dyrektor Przedszkola.
 
X Postanowienia końcowe
 
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
• umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,
• udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.
3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 roku.
 
 
Data uchwalenia: 01.09.2013 r.